Regulamin Konkursu "Moja aplikacja"

Regulamin Konkursu "Moja aplikacja"

marcindmjqtx
01.01.2011 17:46, aktualizacja: 15.01.2016 15:19

Regulamin Konkursu "Moja aplikacja".

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Moja aplikacja" zwanego dalej "Konkursem" jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

2. Sponsorem nagród jest NOKIA POLAND SP. z O. O.  , zwana dalej "Sponsorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL:  http://polygamia.pl/Polygamia/0,0.html  zwanego dalej „Serwisem” w dniach od 20 stycznia 2012 roku do 21 lutego 2012 roku 4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie. 1.    Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Sponsora jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 5. Warunkiem realizacji prawa do nagrody jest podanie w formularzu rejestracyjnym w portalu internetowym Gazeta.pl, najpóźniej z chwilą przystąpienia do Konkursu, danych kontaktowych tj. adresu e-mail. 6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. § 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie. 1. Konkurs składa się z pięciu edycji:

I edycja - w dniach od 20 stycznia 2012 od godz. 9.00 do 24 stycznia 2012 do godz. 23:59; II edycja - w dniach od 25 stycznia 2012 od godz. 9.00 do 29 stycznia 2012 do godz. 23:59; III edycja - w dniach od 31 stycznia 2012 od godz. 9.00 do 3 lutego 2012 do godz. 23:59; IV edycja - w dniach od 4 lutego 2012 od godz. 9.00 do 8 lutego 2012 do godz. 23:59; V edycja - w dniach od 10 lutego 2012 od godz. 9.00 do 13 lutego 2012 do godz. 23:59.

2. Aby wziąć udział w danej edycji Konkursu należy w terminie danej edycji: a) zalogować się w Serwisie przez podanie loginu oraz hasła dostępu, b) aktywować swój profil, o ile nie jest już aktywowany, c) zamieścić w swoim profilu w Serwisie opis aplikacji własnego pomysłu nawiązujący do tematu konkursowego danej edycji wskazanego na stronie konkursowej w Serwisie, przy czym opis nie może przekroczyć 1000 znaków bez spacji i  otagować je kategorią "mojaaplikacja", d) odnośnik linkujący do zamieszczonego w profilu opisu aplikacji własnego pomysłu zamieścić w komentarzu na stronie konkursowej w Serwisie. 2. Jeden uczestnik Konkursu może w danej edycji zgłosić do Konkursu tylko jeden opis aplikacji. 3. Po przesłaniu odnośnika linkującego, o którym mowa powyżej uczestnik nie może dokonywać w opisie żadnych zmian. 4. Poprzez opublikowanie opisu aplikacji w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że opis nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia opisu do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jego publikację w Serwisie.

5. Poprzez opublikowanie opisu aplikacji w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie opisu na stronach Serwisu, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców. 1. Zwycięzcy poszczególnych edycji Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy: a)    wzięli udział w danej edycji Konkursu, b)    spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu. 2. W każdej edycji spośród opisów aplikacji nadesłanych przez uczestników spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże opis, który zostanie uznany za najciekawszy, a uczestnikowi, który go nadesłał zostanie przyznana nagroda, o której mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu. 3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora i Sponsora. 4. Organizator opublikuje na stronie Serwisu listę zwycięzców oraz zawiadomi ich o fakcie uzyskania prawa do nagrody wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 2 ust. 5 Regulaminu lub poprzez prywatne wiadomości w serwisie w następujących terminach:

dla I edycji - 31 stycznia 2012 r., dla II edycji - 5 lutego 2012 r., dla III edycji - 10 lutego 2012 r., dla IV edycji - 15 lutego 2012r., dla V edycji - 20 lutego 2012r. 5. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od wysłania przez  Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody (imię, nazwisko, adres korespondencyjny: miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu).

§ 5. Nagrody. 1. Nagrodami w Konkursie w każdej z pięciu edycji jest zestaw obejmujących nagrodę rzeczową tj. telefon Nokia Lumia 800 oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1/9 wartości brutto nagrody rzeczowej - jeden zestaw dla każdego zwycięzcy danej edycji Konkursu.

2. Przed wydaniem nagrody, o której mowa w ust. 1 powyżej Organizator potrąci z części gotówkowej nagrody kwotę w wysokości 10% łącznej wartości nagrody (obejmującej podatek od towarów i usług) z tytułu podatku od wygranych w konkursach. 3. Nagrody konkursowe zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 (czternastu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 4 ust 5 Regulaminu. 4. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

5. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą niniejszym Regulaminem. 6. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 i § 4 Regulaminu lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu) dni od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne. 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs: Moja aplikacja". Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego). 2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych. 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a także dla celów marketingowych Agory SA. 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe. 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Serwisu. 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu   Cywilnego.

Źródło artykułu:Polygamia.pl
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)