Konkurs! Wygraj książkę "Szczury Wrocławia. Kraty"

Konkurs! Wygraj książkę "Szczury Wrocławia. Kraty"

Konkurs! Wygraj książkę "Szczury Wrocławia. Kraty"
Joanna Pamięta - Borkowska
04.02.2019 12:04

Krwawa powieść o Wrocławiu w czasach PRL-u oraz garstce ludzi broniących się przed hordą zombie.

Drugi tom "Szczurów Wrocławia" kontynuuje tradycję znaną z poprzedniej części - na prawie każdej stronicy jest jakiś zgon i nigdy nie wiadomo, kto następny padnie ofiarą zombie. Bohaterowie są ludzcy i pełnokrwiści, niektórzy wzbudzający sympatię, a inni są gorsi od żywych trupów. Co więcej, drugi tom można czytać bez znajomości pierwszego, zaś więcej na ten temat znajdziecie w naszej recenzji.

Dziś ogłaszamy konkurs przygotowany wspólnie z wydawnictwem Insignis, w którym mamy do oddania 12 egzemplarzy książki. Aby wziąć w nim udział musicie do piątku, do godziny 23:59, wysłać na maila konkurs@polygamia.pl odpowiedź na poniższe pytanie:

Na świecie zapanowała plaga graczy mobilnych - osobnicy ci każdą wolną chwilę spędzają przed telefonem. Nim ktokolwiek zdążył się zorientować, niegroźne z pozoru hobby okazało się wstępem do choroby. Po paru dniach wszyscy zamienili się w "komórkowe zombie", bardzo mobilne zresztą... Jesteś ostatnim przedstawicielem PC Master Race. Pytanie brzmi: Co robisz, by przetrwać w obliczu takiej zombie apokalipsy?

Jeśli wyślecie maila i odbije wam informacją o przepełnionej skrzynce, nie przejmujcie się. Te ogólne adresy mają ustawione przekierowania i czasem któryś z docelowych może być zapchany (choć ten Adama działa, to jakiś błąd). Tak czy inaczej wasze odpowiedzi trafią do każdego członka redakcji.

REGULAMIN KONKURSU “Jak przetrwać w obliczu mobilnej zombie apokalipsy?”

A. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa warunki Konkursu “Jak przetrwać w obliczu mobilnej zombie apokalipsy?” (zwany dalej: „Konkurs”), a także zasady nadzoru nad jego przebiegiem oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Cronix Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-605 przy ulicy Ursynowskiej 36/38 lok. 6 (zwaną dalej „Organizatorem”). Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Konkursu. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby nie będące pracownikami Organizatora oraz Fundatora nagrody.

3. Konkurs nie stanowi gry losowej, zakładu wzajemnego, gry na automatach, loterii fantowej, loterii promocyjnej, której wynik uzależniony jest od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540. z późn. zm.).

4. Fundatorem nagród jest Insignis Media S.C. – wydawca książki Roberta J. Szmidta “Szczury Wrocławia. Kraty”.

B. Czas trwania Konkursu.

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 04 lutego 2019 r. o godzinie 12:00 i kończy 08 lutego 2019 r. o godzinie 23:59. Odpowiedzi należy nadsyłać do: 08 lutego 2019 r. do godziny 23:58. Ogłoszenie wyników nastąpi do 11 lutego 2019 r, do godziny 14:00.

C. Komisja Konkursowa.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą Bartosz Stodolny i Joanna Pamięta-Borkowska. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

D. Cel Konkursu

Celem konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: “Jak przetrwać w obliczu mobilnej zombie apokalipsy?” oraz uzasadnienie odpowiedzi w kilku zdaniach. Odpowiedź i uzasadnienie muszą mieć formę tekstową.

E. Nagroda.

1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody (zwane dalej „Nagrodą” bądź „Nagrodami”):

  • 12 (dwanaście) książek Roberta J. Szmidta “Szczury Wrocławia. Kraty”

2. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagród w pieniądzach. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

3. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać maksymalnie jedno zgłoszenie. W przypadku ewentualnej wygranej, uczestnikowi przysługuje jeden egzemplarz książki “Szczury Wrocławia. Kraty”.

F. Zasady i przebieg konkursu.

Aby wziąć udział w Konkursie uczestnik powinien:

  • Udzielić w formie tekstowej odpowiedzi na pytanie: “Jak przetrwać w obliczu mobilnej zombie apokalipsy?” oraz uzasadnić odpowiedź i wysłać ją na adres e-mali: konkurs@polygamia.pl

G. Odbiór Nagród.

  • Komisja Konkursowa najpóźniej do dnia 11 lutego 2019 (włącznie) wyłoni 12 osób, które udzieliły najciekawszych, zdaniem komisji, odpowiedzi na pytanie konkursowe. Przedstawiciele Komisji drogą mailową, na adres z którego wysłano odpowiedź, wyślą informację o wygranej z prośbą o adres, pod który nagrody zostaną wysłane. Wysyłka nagród odbędzie się na koszt Organizatora w terminie podanym osobno przez Organizatora.

H. Postanowienia końcowe.

Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie Konkursu, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu Konkursu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, powoduje natychmiastowe wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody bądź do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.

Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia laureatów Konkursu, publikacji listy nagrodzonych, a także wydania Nagród. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.

Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem. Reklamacje, o których mowa w zdaniu poprzednim będą uwzględnione tylko w przypadku ich zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia.

Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.

Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego Regulaminu, w trakcie trwania Konkursu.

Źródło artykułu:Polygamia.pl
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)