Regulamin do konkursu "Masz prawo do 60FPS"

Regulamin do konkursu "Masz prawo do 60FPS"30.11.2009 14:05
marcindmjqtx

Regulamin do konkursu "Masz prawo do 60FPS"

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Masz prawo do 60FPS" zwanego dalej "Konkursem" jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród jest Tomascon Tomasz Dynarzewski , z siedzibą u w Warszawie  ul. Bohdanowicza 19 lok 62 , wpisaną do rejestru działalności gospodarczych pod nr 300805,

NIP 526  205 83 68 zwana dalej „Fundatorem”.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL:

http://maszprawo.polygamia.pl zwanego dalej „Serwisem” w dniach od 16 listopada do 14 grudnia 2011 roku.

4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Warunkiem realizacji prawa do nagrody jest podanie w formularzu rejestracyjnym w portalu internetowym Gazeta.pl, najpóźniej z chwilą przystąpienia do Konkursu, danych kontaktowych tj. adresu e-mail oraz miejscowości zamieszkania.

6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 16 listopada od godziny 17.00 do 11 grudnia 2011 roku do godz. 23:59:

a) zalogować się w Serwisie przez podanie loginu oraz hasła dostępu,

b) aktywować swój profil, o ile nie jest już aktywowany,

c) zamieścić w swoim profilu w Serwisie zdjęcie własnego autorstwa obrazujące temat konkursowy wskazany na stronie konkursowej w Serwisie i  otagować je kategorią "mamprawo",

d) odnośnik linkujący do zamieszczonego w profilu zdjęcia własnego autorstwa zamieścić w komentarzu na stronie konkursowej w Serwisie.

2. Z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 6 Regulaminu jeden uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu dowolną ilość zdjęć.

3. Po przesłaniu odnośnika linkującego, o którym mowa powyżej uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

4. Poprzez opublikowanie zdjęcia konkursowego w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że zdjęcie nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia zdjęcia do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jego publikację w Serwisie.

5. Poprzez opublikowanie zdjęcia konkursowego w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie zdjęcia na stronach Serwisu, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, którzy zgłosili do Konkursu swoje zdjęcia jury wskaże:

a) laureata pierwszego miejsca, którego zdjęcie zostanie uznane za najciekawsze , któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 pkt a) Regulaminu,

b) trzech laureatów drugiego miejsca, którym zostaną przyznane nagrody, określone w § 5 ust. 1 pkt b) Regulaminu.

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora i Fundatora.

4. Organizator do dnia 14 grudnia 2011 roku opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu oraz zawiadomi zwycięzcę o fakcie uzyskania prawa do nagrody pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 2 ust. 5 Regulaminu lub poprzez prywatne wiadomości w serwisie.

5. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od wysłania przez  Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody (imię, nazwisko, adres korespondencyjny: miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu).

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodą w Konkursie jest:

a)   zestaw obejmujący nagrodę rzeczową tj. Notebook Dell Alienware M17x wraz z myszą oraz słuchawkami Alienware TactX o wartości 11 033 zł brutto oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1/9 wartości brutto nagrody rzeczowej - jeden zestaw dla uczestnika określonego w § 4 ust 2 pkt a) Regulaminu,

b)  Mysz Alienware TactX- po jednym dla każdego z trzech uczestników określonych w § 4 ust 2 pkt b) Regulaminu, o wartości 404,67 zł,  jedna mysz dla jednego uczestnika określonego w § 4 ust 2 pkt b) Regulaminu,

2. Przed wydaniem nagrody, o której mowa w ust. 1 pkt a) powyżej Fundator potrąci z części gotówkowej nagrody kwotę w wysokości 10% łącznej wartości nagrody (obejmującej podatek od towarów i usług) z tytułu podatku od wygranych w konkursach.

3. Przedstawiciele Organizatora osobiście przekażą nagrodę konkursową, o której mowa w ust 1 pkt a) powyżej zwycięzcy, w miejscu zamieszkania i w terminie indywidualnie ustalonym ze zwycięzcą.

4. Nagrody konkursowe o których mowa w ust 1 pkt b) powyżej zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 (czternastu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika.

5. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

6. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą niniejszym Regulaminem.

7. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 i § 4 Regulaminu lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu) dni od wysłania przez Fundatora, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem „Konkurs: Masz prawo do 60 FPS”. Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a także dla celów marketingowych Agory SA.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Serwisu.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu   Cywilnego.

Źródło artykułu:Polygamia.pl
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Udostępnij:
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)