Regulamin

marcindmjqtx

09.08.2009 10:25, aktual.: 15.01.2016 15:30

Zalogowani mogą więcej

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

REGULAMIN KONKURSU "Dragon Age: Początek"

§ 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU.

 1. Organizatorem Konkursu  pt. "Dragon Age: Początek" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, NIP: 526-030-56-44, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 54.977.535 PLN, kapitał wpłacony: 44.140.500 PLN, zwana dalej "Organizatorem".
 2. Fundatorem nagród jest Electronic Arts Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa 02-135, Building E Wiśniowy Business Park, ul. Iłżecka 26, NIP: 522-26-91-556, zwana dalej "Fundatorem".
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL : www.polygamia.pl, zwanego dalej "Serwisem".
 4. Konkurs  zostanie przeprowadzony w dwóch etapach w okresie od 14.10.2009  do 18.10.2009 - I etap oraz od 19.10.2009 do 21.10.2009  - II etap, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, wyłącznie pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora oraz członkowie ich rodzin, w szczególności ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wykonania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 6. Biorąc udział w konkursie Uczestnik deklaruje znajomość języka angielskiego w stopniu wystarczającym do realizacji nagrody.

§ 3. ZASADY KONKURSU I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE - ETAP I.

1.   Aby wziąć udział w I etapie Konkursu należy:

a)spełniać wymagania określone w § 2 Regulaminu;

b)w terminie od 14.10.2009 roku od godz. 17.00 do 18.10.2009 roku, do godz. 23:59 odpowiedzieć na 20 pytań konkursowych (pytania w formie quizu), dotyczących gry "Dragon Age: Początek" oraz "Bioware" lub studia tworzącego tę grę, znajdujących się na stronie konkursowej w Serwisie, po uprzednim zarejestrowaniu poprzez podanie adresu poczty elektronicznej Uczestnika, który będzie adresem kontaktowym dla Organizatora.

2. Przesłanie formularza konkursowego następuje po wybraniu przez Uczestnika Konkursu opcji "Wyślij" umieszczonej w formularzu, w którym to momencie na serwerze Serwisu zostaje zapisany czas przesłania formularza konkursowego.

3. Po przesłaniu odpowiedzi na pytania Uczestnik Konkursu nie może dokonywać w formularzu konkursowym żadnych zmian.

§ 4. ZASADY KONKURSU I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE - ETAP II.

 1. Wszyscy Uczestnicy, którzy prawidłowo odpowiedzą na pytania konkursowe zostaną zawiadomieni o tym fakcie przez Organizatora poprzez e-mail wysłany w dniu 19.10.2009 na adres podany w formularzu konkursowym i tym samym zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu Konkursu.
 2. W e-mail'u zawiadamiającym o kwalifikacji do II etapu Organizator poda Uczestnikom kolejne zadanie konkursowe, które będzie polegało na udzieleniu odpowiedzi na pytanie otwarte ("Napisz, dlaczego chcesz wyjechać na Dragon Age: Quest?") Odpowiedź należy przesłać na adres mailowy podany przez Organizatora. Wraz z odpowiedzią na pytanie Uczestnik powinien przysłać swoje dane osobowe w zakresie co najmniej; imię, nazwisko, numer telefonu, umożliwiające skontaktowanie się z tą osobą przez Organizatora oraz skan dowodu osobistego lub innego dokumentu poświadczającego wiek Uczestnika.
 3. Spośród osób, które nadeślą odpowiedź na pytanie sformułowane powyżej, jury, składające się z pracowników Organizatora wyłoni zwycięzcę - autora najciekawszej odpowiedzi.
 4. Osoba, o której mowa powyżej, zostanie powiadomiona o zwycięstwie telefonicznie pod numerem telefonu podanym wraz z odpowiedzią na pytanie konkursowe i poproszona o odesłanie niezbędnych danych (imię, nazwisko, adres zamieszkania) w terminie 22.10.2009 w godzinach 8-20. W przypadku braku możliwości kontaktu telefonicznego osoba wytypowana traci prawo do nagrody. W takim wypadku jury wytypuje inną/kolejną odpowiedź uznaną za najciekawszą. Procedura informowanie ma zastosowanie do kolejnej wskazanej osoby, aż do skutecznego wyłonienia zwycięzcy.
 5. Poprzez nadesłanie odpowiedzi w sposób określony w niniejszym paragrafie Uczestnik Konkursu oświadcza, że jego odpowiedź nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a Uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do nadesłania odpowiedzi do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jej publikację w Serwisie oraz na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem.
 6. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora zgłoszonej przez Uczestnika odpowiedzi, w ramach Serwisu oraz na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem poprzez umieszczenie na serwerze oraz rozpowszechnianie w publicznej sieci Internet również w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie; zgoda niniejsza obejmuje także prawo wykorzystania opisu przez Organizatora w tworzonej przez niego bazie danych, zawierającej w formie plików elektronicznych zawartość wszystkich stron internetowych portalu gazeta.pl, w tym Serwisu Organizatora oraz prawo do nieograniczonego w czasie korzystania przez Organizatora z wyżej wspomnianej odpowiedzi w ramach archiwum.

§ 5. NAGRODY.

 1. Nagrodą w Konkursie jest wyjazd i udział w Maratonie Dragon Age w Londynie ("DragonAge: Quest"), który odbędzie się w dniu 28 października 2009 r. Wyjazd obejmuje przelot (wylot w dniu 27 października 2009 r., powrót w dniu 29 października 2009 r.) oraz zakwaterowanie w Londynie we wskazanym okresie, dla jednej osoby - zwycięzcy Konkursu, jak również suma pieniężna, w wysokości równej 1/9 wartości brutto nagrody rzeczowej.
 2. Przed wydaniem nagrody, o której mowa powyżej Fundator, jako fundator i płatnik, potrąci z części gotówkowej nagrody z tytułu podatku od  wygranych w konkursach kwotę w wysokości 10 % łącznej wartości nagrody (obejmującej podatek od towarów i usług).
 3. Zwycięzca zobowiązuje się do złożenia oświadczenia, że dołączy do drużyny reprezentującej Polskę w Maratonie Dragon Age i rozegra w Londynie w ramach Maratonu Dragon Age, 6-godzinną grę Dragon Age: Początek. Zwycięzca zobowiązuje się również do udzielania wywiadów, pozowania do zdjęć i wzięcia udziału w materiale wideo z wydarzenia oraz podpisze stosowny dokument upoważniający Organizatora i Fundatora do wykorzystania jego wizerunku podczas relacji z wydarzenia oraz w stworzonych materiałach PR-owych.
 4. Nagroda konkursowa będzie wydawana wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane  z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie lub z przyczyn przez Organizatora niezawinionych.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych w formularzu rejestracyjnym w Serwisie  oraz za wszelkie zmiany danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu dokonanych po wypełnieniu formularza.
 7. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE .

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie na adres e-mail: kontakt@polygamia.pl wpisując w tytule maila "konkurs Dragon Age: Początek" w terminie 14 (czternastu) dni od daty wyłonienia zwycięzcy.
 2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania i udzielać pisemnych odpowiedzi na wskazany w Reklamacji adres poczty elektronicznej.
 4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, na co Uczestnicy wyrażają zgodę, przystępując do Konkursu.
 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska zwycięzcy.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu oraz w siedzibie Organizatora.

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany te nie mogą mieć wpływu na prawo Uczestnika do nagrody konkursowej.

5. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego Uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Źródło artykułu:Polygamia.pl
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)