Postapokaliptyczny konkurs związany z uniwersum Metro!

Strona głównaPostapokaliptyczny konkurs związany z uniwersum Metro!
18.10.2018 15:00
Postapokaliptyczny konkurs związany z uniwersum Metro!
Joanna Pamięta - Borkowska
Joanna Pamięta - Borkowska

"(...)niektóre zagadki są piękne właśnie dlatego, że nie mają rozwiązania, i że są pytania, na które lepiej nie znać odpowiedzi."

Uniwersum Metro 2035 ma to do siebie, że jego bohaterowie nie są stalkerami z wyboru. Nie wybierają się do Zony, by zarobić na cennych artefaktach, bo ona jest wszędzie wokół nich, a zwłaszcza nad nimi. Katastrofa zwaliła im się na głowy - dosłownie - i zmusiła do poszukania domu w podziemiach metra. Zatem są to ludzie tacy, jak my.

A jednak sobie radzą. Czy my byśmy przetrwali w takich warunkach? Czy konkretnie redakcja Polygamii dałaby radę w nowych warunkach, gdyby światem wstrząsnęła atomowa wojna?

Oto jest nasze zadanie konkursowe:

Czy redakcja Polygamii przetrwałaby apokalipsę? Uzasadnij.

Napiszcie w kilku zdaniach, jak oceniacie nasze szanse na przeżycie, bo mamy dziesięć egzemplarzy "Czerwonego wariantu" prosto od wydawnictwa Insignis. A czasy są takie, że jeszcze nie trzeba nimi palić w piecu, więc chcielibyśmy je rozdać.

Odpowiedzi ślijcie na adres konkurs@polygamia.pl. Będziemy na nie czekać do 25.10.2018 do 23:58.

Boże, jaki piękny świat zniszczyliśmy... - Dmitrij Głuchowski, "Metro 2033" - Dmitrij Głuchowski, "Metro 2033"

Jeśli wyślecie maila i odbije wam informacją o przepełnionej skrzynce, nie przejmujcie się. Te ogólne adresy mają ustawione przekierowania i czasem któryś z docelowych może być zapchany (choć ten Adama działa, to jakiś błąd). Tak czy inaczej wasze odpowiedzi trafią do każdego członka redakcji.

REGULAMIN KONKURSU “CZY REDAKCJA POLYGAMII PRZETRWAŁABY APOKALIPSĘ?”

A. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa warunki Konkursu „Czy redakcja Polygamii przetrwałaby apokalipsę” (zwany dalej: „Konkurs”), a także zasady nadzoru nad jego przebiegiem oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Cronix Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-605 przy ulicy Ursynowskiej 36/38 lok. 6 (zwaną dalej „Organizatorem”). Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Konkursu. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby nie będące pracownikami Organizatora oraz Fundatora nagrody.

3. Konkurs nie stanowi gry losowej, zakładu wzajemnego, gry na automatach, loterii fantowej, loterii promocyjnej, której wynik uzależniony jest od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540. z późn. zm.).

4. Fundatorem nagród jest Insignis Media S.C. - wydawca książki Siergieja Niedoruba "Czerwony wariant"

B. Czas trwania Konkursu.

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 18 października 2018 r. o godzinie 15:00 i kończy 25 października 2018 r. o godzinie 23:58. Odpowiedzi należy nadsyłać do: 25 października 2018 r. do godziny 23:58. Ogłoszenie wyników nastąpi do 29 października 2018 r, do godziny 23:59.

C. Komisja Konkursowa.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą Bartosz Stodolny i Joanna Pamięta-Borkowska. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

D. Cel Konkursu

Celem konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: "Czy redakcja Polygamii przetrwałaby apokalipsę?" oraz uzasadnienie odpowiedzi w kilku zdaniach. Odpowiedź i uzasadnienie muszą mieć formę tekstową.

E. Nagroda.

1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody (zwane dalej „Nagrodą” bądź „Nagrodami”):

  • 10 (dziesięć) książek Siergieja Niedoruba "Czerwony wariant"

2. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagród w pieniądzach. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

3. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać maksymalnie jedno zgłoszenie. W przypadku ewentualnej wygranej, uczestnikowi przysługuje jeden egzemplarz książki "Czerwony wariant".

F. Zasady i przebieg konkursu.

Aby wziąć udział w Konkursie uczestnik powinien:

  • Udzielić w formie tekstowej odpowiedzi na pytanie: "Czy redakcja Polygamii przetrwałaby apokalipsę?" oraz uzasadnić odpowiedź i wysłać ją na adres e-mali: konkurs@polygamia.pl

G. Odbiór Nagród.

  • Komisja Konkursowa najpóźniej do dnia 29 października 2018 (włącznie) wyłoni 10 osób, które udzieliły najciekawszych, zdaniem komisji, odpowiedzi na pytanie konkursowe. Przedstawiciele Komisji drogą mailową, na adres z którego wysłano odpowiedź, wyślą informację o wygranej z prośbą o adres, pod który nagrody zostaną wysłane. Wysyłka nagród odbędzie się na koszt Organizatora w terminie podanym osobno przez Organizatora.

H. Postanowienia końcowe.

Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie Konkursu, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu Konkursu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, powoduje natychmiastowe wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody bądź do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.

Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia laureatów Konkursu, publikacji listy nagrodzonych, a także wydania Nagród. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.

Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem. Reklamacje, o których mowa w zdaniu poprzednim będą uwzględnione tylko w przypadku ich zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia.

Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.

Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego Regulaminu, w trakcie trwania Konkursu.

Udostępnij:
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (4)