Konkurs! Wygraj książkę "Przez Mroczny Portal"

Konkurs! Wygraj książkę "Przez Mroczny Portal"

Konkurs! Wygraj książkę "Przez Mroczny Portal"
Joanna Pamięta - Borkowska
25.02.2019 15:00

W Azeroth toczy się odwieczna wojna.

Cykl książek wydanych na licencji World of Warcraft stanowi doskonałe uzupełnienie uniwersum, nie tylko dla blizzardowych wyjadaczy, ale też po prostu osób lubiących te gry. Aby ułatwić Wam poszerzanie wiedzy, zapraszamy do konkursu związanego z najnowszą książką pt. "Przez Mroczny Portal". W swojej recenzji Kamila Zielińska pisze:

Nawiązując zatem do wspomnianego przez nią tłumaczenia, wymyśliliśmy takie oto zadanie konkursowe:

Jaki jest Twoje ulubione polskie tłumaczenie związane ze światem World of Warcraft?

Mogą to być nazwy własne, ale też dłuższe fragmenty, zdania lub całe cytaty. Takie, które Was szczególnie rozbawiły lub których trafność doceniacie. Nie muszą pochodzić tylko z książek, ale też z gier wideo, np. ze strategii Warcraft III (to prawdziwa kopalnia ciekawych przekładów).

Przesyłajcie swoje zgłoszenia do poniedziałku, do 4 marca, godz. 23:59. Mamy do rozdania 12 egzemplarzy książki "Przez Mroczny Portal".

REGULAMIN KONKURSU “Jak przetrwać w obliczu mobilnej zombie apokalipsy?”

A. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa warunki Konkursu “Jaki jest Twoje ulubione polskie tłumaczenie związane ze światem World of Warcraft?” (zwany dalej: „Konkurs”), a także zasady nadzoru nad jego przebiegiem oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Cronix Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-605 przy ulicy Ursynowskiej 36/38 lok. 6 (zwaną dalej „Organizatorem”). Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Konkursu. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby nie będące pracownikami Organizatora oraz Fundatora nagrody.

3. Konkurs nie stanowi gry losowej, zakładu wzajemnego, gry na automatach, loterii fantowej, loterii promocyjnej, której wynik uzależniony jest od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540. z późn. zm.).

4. Fundatorem nagród jest Insignis Media S.C. – wydawca książki Christie Golden i Aarona Rosenberga “Przez Mroczny Portal".

B. Czas trwania Konkursu.

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 25 lutego 2019 r. o godzinie 15:00 i kończy 04 marca 2019 r. o godzinie 23:59. Odpowiedzi należy nadsyłać do: 04 marca 2019 r. do godziny 23:58. Ogłoszenie wyników nastąpi do 5 marca 2019 r, do godziny 14:00.

C. Komisja Konkursowa.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą Bartosz Stodolny i Joanna Pamięta-Borkowska. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

D. Cel Konkursu

Celem konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: “Jaki jest Twoje ulubione polskie tłumaczenie związane ze światem World of Warcraft” . Odpowiedź musi mieć formę tekstową.

E. Nagroda.

1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody (zwane dalej „Nagrodą” bądź „Nagrodami”):

  • 12 (dwanaście) książek Christie Golden i Aarona Rosenberga “Przez Mroczny Portal"

2. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagród w pieniądzach. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

3. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać maksymalnie jedno zgłoszenie. W przypadku ewentualnej wygranej, uczestnikowi przysługuje jeden egzemplarz książki Christie Golden i Aarona Rosenberga “Przez Mroczny Portal".

F. Zasady i przebieg konkursu.

Aby wziąć udział w Konkursie uczestnik powinien:

  • Udzielić w formie tekstowej odpowiedzi na pytanie: “Jaki jest Twoje ulubione polskie tłumaczenie związane ze światem World of Warcraft?” oraz wysłać ją na adres e-mali: konkurs@polygamia.pl

G. Odbiór Nagród.

  • Komisja Konkursowa najpóźniej do dnia 5 marca 2019 (włącznie) wyłoni 12 osób, które udzieliły najciekawszych, zdaniem komisji, odpowiedzi na pytanie konkursowe. Przedstawiciele Komisji drogą mailową, na adres z którego wysłano odpowiedź, wyślą informację o wygranej z prośbą o adres, pod który nagrody zostaną wysłane. Wysyłka nagród odbędzie się na koszt Organizatora w terminie podanym osobno przez Organizatora.

H. Postanowienia końcowe.

Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie Konkursu, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu Konkursu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, powoduje natychmiastowe wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody bądź do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.

Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia laureatów Konkursu, publikacji listy nagrodzonych, a także wydania Nagród. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.

Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem. Reklamacje, o których mowa w zdaniu poprzednim będą uwzględnione tylko w przypadku ich zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia.

Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.

Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego Regulaminu, w trakcie trwania Konkursu.

Źródło artykułu:Polygamia.pl
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (2)