Konkurs! Przerób się na cyborga i wygraj książkę "Alita Battle Angel: Miasto Złomu"

Konkurs! Przerób się na cyborga i wygraj książkę "Alita Battle Angel: Miasto Złomu"

Konkurs! Przerób się na cyborga i wygraj książkę "Alita Battle Angel: Miasto Złomu"
Joanna Pamięta - Borkowska
30.11.2018 13:25, aktualizacja: 30.11.2018 14:14

Dziś wszyscy jesteśmy Alitami.

Alita jest cyborgiem, którego jedyną organiczną częścią jest mózg. Podobnie jak bohaterka innej znanej mangi, Motoko Kusanagi, została na pewnym etapie swojego życia zmuszona do przesiadki na w pełni sztuczne ciało. Ale obie dziewczyny nie miały większego wyboru, podobnie jak inni znani bohaterowie, którzy na skutek wypadku (Adam Jensen, Big Boss) albo choroby zmuszeni byli do powierzenia swojego życia technologii.

A Wy, gdybyście mieli wybór, jakim cyborgiem chcielibyście się stać? Co byście sobie wymienili, w jakim stopniu usprawnili swoje ciało? Zachęcamy Was do popuszczenia wodzy wyobraźni - narysujcie, zróbcie kolaż, opiszcie swoje postacie. Zróbcie z siebie potężnych zawodników powerballa... albo podstępnych łowców głów, którzy tylko wyglądają na zwykłych ludzi.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone książkami Alita Battle Angel. Na wasze zgłoszenia czekamy do przyszłego czwartku, czyli 6.12.18, do 23:59.

Czas start!

REGULAMIN KONKURSU “ALITA BATTLE ANGEL”

A. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa warunki Konkursu „Alita Battle Angel” (zwany dalej: „Konkurs”), a także zasady nadzoru nad jego przebiegiem oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Cronix Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-605 przy ulicy Ursynowskiej 36/38 lok. 6 (zwaną dalej „Organizatorem”). Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Konkursu. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby nie będące pracownikami Organizatora oraz Fundatora nagrody.

3. Konkurs nie stanowi gry losowej, zakładu wzajemnego, gry na automatach, loterii fantowej, loterii promocyjnej, której wynik uzależniony jest od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540. z późn. zm.).

4. Fundatorem nagród jest Insignis Media S.C., wydawca książki "Alita Battle Angel: Miasto złomu".

B. Czas trwania Konkursu.

Konkurs rozpoczyna się dnia 30 listopada 2018 r. o godzinie 13:25 i kończy 6 grudnia 2018 r. o godzinie 23:59. Odpowiedzi należy nadsyłać do 6 grudnia 2018 r. do godziny 23:59. Ogłoszenie wyników nastąpi do 10 grudnia 2018 r, do godziny 23:59.

C. Komisja Konkursowa.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą Bartosz Stodolny i Joanna Pamięta-Borkowska. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

D. Cel Konkursu

1. Celem Konkursu jest przesłanie autorskiej pracy obrazującej Uczestnika Konkursu w formie cyborga. Praca może mieć dowolną formę, na przykład tekstową, graficzną, fotograficzną i tym podobne.

2. Uczestnik oświadcza, iż jest jedynym twórcą pracy konkursowej, oraz że praca konkursowa nie narusza dóbr osobistych, praw, w szczególności praw autorskich ani pokrewnych osób trzecich, w tym nie zawiera elementów mogących być uznanymi za wulgarne, niemoralne, sprzeczne z dobrymi obyczajami lub promujące alkohol, narkotyki, przemoc lub inne zachowanie sprzeczne z prawem, elementów mogących naruszać ogólnie przyjęte normy, w szczególności obrażać uczucia religijne, stanowić wyraz dyskryminacji, itp.

E. Nagroda.

1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody (zwane dalej „Nagrodą” bądź „Nagrodami”):

  • Książka "Alita Battle Angel: Miasto złomu" dla 10 autorów najlepszych prac konkursowych.

2. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagród w pieniądzach. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

F. Zasady i przebieg konkursu.

1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien:

  • Stworzyć pracę w tematyce Konkursu i wysłać ją w formie zdjęcia, zeskanowanego dokumentu, dokumentu tekstowego bądź innej możliwej do odczytania na adres e-mail: konkurs@polygamia.pl.

2. Jeden uczestnik może przesłać kilka prac konkursowych. Niezależnie od liczby nadesłanych prac, jednemu laureatowi przypada jeden egzemplarz nagrody.

G. Odbiór Nagród.

Komisja Konkursowa maksymalnie do dnia 10 grudnia 2018 (włącznie) wyłoni 10 osób, które wysłały najciekawsze prace. Przedstawiciele Komisji drogą mailową, na adres z którego wysłano pracę, wyślą informację o wygranej z prośbą o adres, pod który nagrody zostaną wysłane. Wysyłka nagród odbędzie się na koszt Organizatora w terminie podanym osobno przez Organizatora.

H. Postanowienia końcowe.

Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie Konkursu, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu Konkursu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, powoduje natychmiastowe wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody bądź do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.

Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia laureatów Konkursu, publikacji listy nagrodzonych wraz z ich pracami, najciekawszych prac, które nie otrzymały Nagrody, wizerunku, jeśli praca takowy zawierała, siebie oraz osób trzecich, na co Uczestnik otrzymał pisemną zgodę, a także wydania Nagród. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.

Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia, jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem. Reklamacje, o których mowa w zdaniu poprzednim będą uwzględnione tylko w przypadku ich zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia.

Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.

Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

Źródło artykułu:Polygamia.pl
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)