[Aktualizacja] Dogrywka konkursu My Brother Rabbit

[Aktualizacja] Dogrywka konkursu My Brother Rabbit18.10.2018 16:00
[Aktualizacja] Dogrywka konkursu My Brother Rabbit
Bartosz Stodolny

Nadal macie szansę wygrać grę Artifex Mundi.

[Aktualizacja 18.10.2018]

Znowu nie udało się wyłonić zwycięzców, a że właśnie wystartował konkurs, w którym możecie wygrać książkę "Czerwony wariant" z Uniwersum Metro 2035, to po prostu rozdamy wam te kody. Jest jednak haczyk: w każdym kodzie jedną literę (i tylko literę, cyfry się nie liczą) zastąpiliśmy znakiem zapytania. No, to kto pierwszy, ten lepszy. Oto kody:

 • 5Q2?P-37HGB-FAHB3
 • LDXRQ-?MRIH-IE5Z8
 • 2JBW2-LMFHN-W20N?

[Aktualizacja 15.10.2018]

Cóż, nie udało się wyłonić zwycięzców, zatem postanowiliśmy nieco wydłużyć czas trwania konkursu. Na wasze odpowiedzi czekamy do 17 października (środa) do godziny 23:59. Pozostałe warunki zostają bez zmian, czyli szukacie ukrytych słów we wpisach z ubiegłego tygodnia, czyli od 8.10 do 14.10 włącznie.

[Oryginalny wpis 8.10.2018]

Po ostatnim konkursie zostały nam trzy kody na pecetowego My Brother Rabbit. Moglibyśmy je po prostu rozdać na zasadzie kto pierwszy ten lepszy, ale daliście znać, że wolicie się trochę zmęczyć, niż po prostu brać udział w giveawayach. Dlatego ogłaszamy dogrywkę, ale żeby nie było za łatwo - nieco zmodyfikujemy zasady.

Nadal szukacie w tekstach ukrytych wyrażeń, jednak tym razem schowamy je w tekstach z całego bieżącego tygodnia, czyli od 8 do 14 października. Wyrażeń będzie siedem, po jednym na każdy dzień trwania konkursu. Trzy z nich dotyczą My Brother Rabbit, dwa Artifex Mundi, a dwa Polygamii. Jak poprzednio, liczy się tylko treść artykułu newsa, recenzji, zapowiedzi, felietonu, wywiadu, Rozchodniaczka, Ścinek, promocji, galerii. Nie bierzemy pod uwagę tytułów, zajawek (leadów, czyli tego co bezpośrednio pod tytułem), opisów zdjęć, tagów czy komentarzy wystawionych przez was albo redaktorów Polygamii. Blogi nie wchodzą w grę.

Odpowiedzi wysyłacie na adres: konkurs@polygamia.pl podając wyrażenie i link do artykułu, w którym się znalazło. Czekamy na nie do poniedziałku, 15 października, do godziny 23:59. Decyduje kolejność zgłoszeń z poprawnymi odpowiedziami. Listę zwycięzców podamy do wtorku, 16 października, do godziny 23:59.

Podsumowując:

 • Szukacie łącznie siedmiu ukrytych wyrażeń w tekstach pojawiających się na Polygamii od poniedziałku 8 października włącznie do niedzieli 14 października włącznie.
 • Trzy z tych wyrażeń dotyczą bezpośrednio gry My Brother Rabbit. Dwa studia Artifex Mundi. Dwa Polygamii.
 • Wyrażenia mogą przyjąć formę nazw własnych bądź tylko kojarzących się z danym zagadnieniem, na przykład przekształceń itp.
 • Niektóre mogą przyjąć formę składającą się z dwóch wyrazów, na przykład: ładna pogoda itp.
 • Mogą być też odmienione przez przypadki. Na przykład: ładnej pogody itp.
 • Swoje odpowiedzi wysyłacie do poniedziałku, 15 października, do godziny 23:59.
 • My na podstawie kolejności zgłoszeń wyłaniamy trzech zwycięzców do wtorku, 16 października, do godziny 23:59.
 • Zwycięzcy otrzymują od nas po kodzie na Steama na grę My Brother Rabbit.
 • Jeśli wyślecie maila i odbije wam informacją o przepełnionej skrzynce, nie przejmujcie się. Te ogólne adresy mają ustawione przekierowania i czasem któryś z docelowych może być zapchany (choć ten Adama działa, to jakiś błąd). Tak czy inaczej wasze odpowiedzi trafią do każdego członka redakcji.

To tyle. Powodzenia!

Redakcja

REGULAMIN KONKURSU “KODY NA MY BROTHER RABBIT - DOGRYWKA”

A. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa warunki Konkursu „Kody na My Brother Rabbit - dogrywka” (zwany dalej: „Konkurs”), a także zasady nadzoru nad jego przebiegiem oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Cronix Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-605 przy ulicy Ursynowskiej 36/38 lok. 6 (zwaną dalej „Organizatorem”). Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Konkursu. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby nie będące pracownikami Organizatora oraz Fundatora nagrody.

3. Konkurs nie stanowi gry losowej, zakładu wzajemnego, gry na automatach, loterii fantowej, loterii promocyjnej, której wynik uzależniony jest od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540. z późn. zm.).

4. Fundatorem nagród jest Artifex Mundi SA. Twórcy gry My Brother Rabbit.

B. Czas trwania Konkursu.

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 8 października 2018 r. o godzinie 15:00 i kończy 14 października 2018 r. o godzinie 23:59. Odpowiedzi należy nadsyłać do: 15 października 2018 r. do godziny 23:59. Ogłoszenie wyników nastąpi do 16 października 2018 r, do godziny 23:59.

C. Komisja Konkursowa.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą Bartosz Stodolny i Joanna Pamięta-Borkowska. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

D. Cel Konkursu

Celem konkursu jest odnalezienie wśród opublikowanych miedzy 8 października (włącznie) a 14 października (włącznie) 2018 roku w portalu Polygamia.pl wpisów siedmiu wyrażeń związanych z grą My Brother Rabbit (trzy wyrażenia), studiem Artifex Mundi (dwa wyrażenia) i Polygamią (dwa wyrażenia). Wyrażenia ukryte są w treści wpisów, w tym w wiadomościach, recenzjach, publicystyce, zapowiedziach i innych opublikowanych tego dnia. Niektóre wyrażenia mogą przyjąć formę dwu lub więcej wyrazową. Na potrzeby Konkursu, do treści wpisu nie zalicza się: tytułu, zajawki (leada), grafik, tagów, podpisów pod zdjęciami i grafikami oraz komentarzy użytkowników czy redaktorów serwisu.

E. Nagroda.

1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody (zwane dalej „Nagrodą” bądź „Nagrodami”):

 • 3 (trzy) kody na grę My Brother Rabbit na platformę PC.

2. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagród w pieniądzach. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

3. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać maksymalnie jedno zgłoszenie. W przypadku ewentualnej wygranej, uczestnikowi przysługuje jeden kod na grę My Brother Rabbit.

4. Realizacja kodu stanowiącego nagrodę w konkursie odbywa się wyłącznie poprzez darmową platformę Steam, którą użytkownicy mogą pobrać na swoje komputery pod adresem: https://store.steampowered.com/

F. Zasady i przebieg konkursu.

Aby wziąć udział w Konkursie uczestnik powinien:

 • Odnaleźć w opublikowanych między 8 października (włącznie) a 14 października (włącznie) 2018 roku na stronie Polygamia.pl wpisach siedem wyrażeń związanych z grą My Brother Rabbit (trzy wyrażenia), studiem Artifex Mundi (dwa wyrażenia) i Polygamią (dwa wyrażenia) i wysłać je razem z tytułami wpisów na adres e-mail: konkurs@polygamia.pl.

G. Odbiór Nagród.

Komisja Konkursowa maksymalnie do dnia 16 października 2018 (włącznie) wyłoni 3 osoby, które jako pierwsze nadesłały prawidłowe odpowiedzi (decyduje godzina otrzymania zgłoszenia drogą mailową przez Komisję). Przedstawiciele Komisji drogą mailową, na adres z którego wysłano zgłoszenie, wyślą informację o wygranej wraz z kodem na grę My Brother Rabbit.

H. Postanowienia końcowe.

Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie Konkursu, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu Konkursu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, powoduje natychmiastowe wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody bądź do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.

Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia laureatów Konkursu, publikacji listy nagrodzonych, a także wydania Nagród. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.

Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem. Reklamacje, o których mowa w zdaniu poprzednim będą uwzględnione tylko w przypadku ich zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia.

Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.

Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

Źródło artykułu:Polygamia.pl
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Udostępnij:
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (3)