Zmien skórke
Logo Polygamii

Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu Polygamia.pl

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) zawiera ogólne warunki funkcjonowania i korzystania z serwisu Polygamia.pl (Serwis).
 2. Serwis Polygamia.pl jest zarządzany i obsługiwany przez Cronix Sp. z o.o. (Cronix) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 32, posiadającą nr NIP: 5272307270, REGON: 01632918200000, KRS: 0000108618.
 3. Każda osoba korzystająca z Serwisu (Użytkownik) akceptuje warunki Regulaminu.
 • 2 Rejestracja użytkowników
 1. W celu dokonania rejestracji w Serwisie należy wypełnić internetowy formularz rejestracyjny. Użytkownik zobowiązany jest wypełnić w formularzu pola obowiązkowe oznaczone kolorem czerwonym. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz poprawienia ich.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z korzystaniem z Serwisu.
 3. Na podstawie danych osobowych dostarczonych przez Użytkownika w trakcie rejestracji oraz korzystania z Serwisu tworzona jest Baza Danych.
 4. Bazy danych Użytkowników Serwisu są zarządzane przez Cronix.
 5. Użytkownik zobowiązuje się, do tego, że podane przez niego dane:
 1. nie będą naruszały praw osób trzecich,
 2. nie będą naruszały obowiązującego prawa i powszechnie przyjętych za obowiązujące norm obyczajowych;
 3. nie będą obraźliwe oraz nie będą zawierały gróźb skierowanych pod adresem osób trzecich;
 • 3. Zasady korzystania z Serwisu
 1. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.
 2. Użytkownikowi może zostać odebrany lub zawieszony czasowo dostęp do Konta w przypadku gdy:
  1. swoim zachowaniem narusza prawa osób trzecich
  2. używa w stosunku do innych Użytkowników słów powszechnie uznanych za obelżywe
  3. wykorzystuje Serwis w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem np. reklamuje inne Serwisy, a w szczególności serwisy konkurencyjne
  4. narusza prawo, postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego

 

 • 4. Odpowiedzialność
 1. Cronix dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Cronix nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Serwisów.
 2. Cronix nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje przeglądarek internetowych), a które uniemożliwiają Użytkownikowi dostęp do Serwisu.

 

 1. Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu oraz korzystania z niego w sposób niezgodny z Regulaminem mogą pociągnąć za sobą bez uprzedzenia nieodwracalne zablokowanie dostępu do Serwisu oraz stosowne kroki prawne ze strony Cronix bądź właściwych organów.
 2. Cronix nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu;
  2. problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Cronix przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, zdarzeń losowych i siły wyższej;
  3. korzystanie z Serwisu przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  4. treść wiadomości zamieszczanych w komentarzach i na forum dyskusyjnym. Wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi autor wiadomości czyli, Użytkownik;
  5. przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych Cronix;
  6. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Cronix.
  7. treści zamieszczane na forum, w komentarzach i na blogach. Użytkownicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za treści zamieszczane na serwerach Cronix. Użytkownicy przekazują Cronix autorskie prawa majątkowe do publikowanych na serwerach Cronix treści.
 • 5. Postanowienia końcowe
 1. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

Popularne wpisy

Popularne Gry