Zmien skórke
Logo Polygamii

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU

A. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa warunki Konkursu “Wymień trzy najważniejsze rekwizyty “betonowych autochtonów” (zwany dalej: „Konkurs”), a także zasady nadzoru nad jego przebiegiem oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Cronix Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-605 przy ulicy Ursynowskiej 36/38 lok. 6 (zwaną dalej „Organizatorem”). Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Konkursu. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby nie będące pracownikami Organizatora oraz Fundatora nagrody.

3. Konkurs nie stanowi gry losowej, zakładu wzajemnego, gry na automatach, loterii fantowej, loterii promocyjnej, której wynik uzależniony jest od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540. z późn. zm.)

4. Fundatorem nagród jest studio Creepy Jar.

B. Czas trwania Konkursu.

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 26 marca 2019 r. o godzinie 11:00 i kończy 29 marca 2019 r. o godzinie 23:59. Odpowiedzi należy nadsyłać do: 29 marca 2019 r. do godziny 23:59. Ogłoszenie wyników nastąpi do 1 kwietnia 2019 r., do godziny 14:00.

C. Komisja Konkursowa.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą Bartosz Stodolny i Joanna Pamięta-Borkowska. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

D. Cel Konkursu

Celem konkursu jest nadesłanie na maila konkursowego odpowiedzi na pytanie:”Wymień trzy najważniejsze rekwizyty “betonowych autochtonów”.

E. Nagroda.

1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody (zwaną dalej “Nagrodą”):

5 kluczy do gry Green Hell studia Creepy Jar.

2. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagród w pieniądzach. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

F. Zasady i przebieg konkursu.

Aby wziąć udział w Konkursie uczestnik powinien:

  • Udzielić w formie tekstowej odpowiedzi na pytanie: Wymień trzy najważniejsze rekwizyty “betonowych autochtonów”. oraz wysłać ją na adres e-mali: konkurs@polygamia.pl

G. Odbiór Nagród.

Komisja Konkursowa maksymalnie do dnia 1 kwietnia 2019 r. do godziny 14:00 wyłoni 5 autorów, których teksty okazały się najciekawsze. Przedstawiciele Komisji drogą mailową, na adres który był podawany podczas rejestracji użytkownika na Polygamii, wyślą nagrody.

H. Postanowienia końcowe.

Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie Konkursu, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu Konkursu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, powoduje natychmiastowe wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody bądź do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.

Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia laureatów Konkursu, publikacji listy nagrodzonych, publikacji fragmentów bądź całości prac konkursowych oraz wydania Nagród. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.

Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem. Reklamacje, o których mowa w zdaniu poprzednim będą uwzględnione tylko w przypadku ich zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.

Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

Popularne wpisy

Popularne Gry